ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ


ἤτοι :
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  TΑΛΩΣ Φ.
ΑΘΗΝΑΙ 14015 α.ε. Ε.    

 

 

 

Ἕνα βράδυ στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 2010, κατὰ τὶς 4 π.μ. τὰ ξημερώματα, σὲ μία ἄκρως οἰκογενειακὴ συζήτησι, ὁ συγγραφέας μᾶς λέγει μὲ πολὺ μεγάλη χαρὰ ὅτι τὰ στοιχεῖα καὶ οἱ βιβλιογραφικὲς παραπομπὲς γιὰ τὸ νέο του βιβλίο εἶναι ἕτοιμες, καὶ μάλιστα μοῦ ἔδωσε τὸ πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου, γιὰ νὰ τὸ δώσω στὸν διορθωτή του καὶ ἄνθρωπο ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης Θεοδωρίδη Ἀνδρέα, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ τὶς διορθώσεις! Ὁ συγ¬γραφέας δὲν πῆγε γιὰ ὕπνο ἀλλὰ κάθισε στὸ γραφεῖο του, ὅπου συνέχισε τὴν συγγραφή. Κατὰ τὶς 10 π.μ. ὁ συγγραφέας ἦταν στὸ γραφεῖο του καὶ εἶχε προγραμματισμένη συνάντησι μὲ ἕναν ἀγαπημένο «μαθητή» του καὶ φίλο του, τὸν Μπράνη Ἀνδρέα. Δυστυχῶς ὁ συγγραφέας εἶχε πάθει ἐγκεφαλικό. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τοῦ Ὀκτωβρίου ὡδήγησε τὸν πατέρα μου στὴν φυγή του τὴν 1η Δεκεμβρίου τοῦ 2010 μ.Χ. ἢ 14010 ἀ.ἐ.Ἑ. ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὑλικὸ κόσμο. Μετὰ παρέλευσι ἀρκετοῦ χρόνου ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, ἄρχισα νὰ ἀναζητῶ καὶ νὰ ἐπιθυμῶ τὴν ἔκδοσι τοῦ παρόντος βιβλίου, ἔτσι τὸ ἀνέφερα στὸν ἔμπιστο φίλο Θεοδωρίδη Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος μὲ ἐβοήθησε καὶ μὲ καθωδήγησε στὸ πῶς νὰ ὁλοκληρώσω τὸ παρὸν βιβλίο, ἀλλὰ δυστυχῶς τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013 μ.Χ. ἢ 14013 ἀ.ἐ.Ἑ. ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ ὁ Θεοδωρίδης Ἀνδρέας, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια προβλήματα ὑγείας. Ὁ συγγραφεὺς Φουράκης Ἰωάννης εἶχε ἑτοιμάσει πρὸς ἔκδοσι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ «Ἀρχή-Τέλος» τόμος Β’, μία μελέτη περὶ Αἰθέρος, τὴν Αὐτοβιογραφία του, καὶ ἄλλα ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ἀναφέρω. Στὸ παρὸν βιβλίο ὑπάρχουν ἐνδιαφέρουσες ἀναφορὲς στὰ «Ἠθικὰ» τοῦ Πλουτάρχου καὶ στὸ «Κατὰ τοκιζόντων» τοῦ Ἐπισκόπου Νύσσης Γρηγορίου, στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς ἐννοίας τῆς οἰκονομικῆς ἀπάτης ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ ρήτορος Δημοσθένους, καὶ σὲ ἄλλες πηγές, ὅπως στὶς ἀξίες τοῦ Σωκράτους ποὺ περιέχονται καὶ ἀναλύονται στοὺς δια¬λόγους τοῦ Ξενοφῶντος. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὴν ἔννοια τῆς τοκογλυφίας ὅπως αὐτὴ περιέχεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, καθὼς καὶ στὸν «ἠθικὸ καθαρμὸ» ἀπὸ τὸν θεατρικὸ λόγο τοῦ Σαίξπηρ, ἀφοῦ ἡ Ε.Ε. καὶ

τὸ Δ.Ν.Τ. εἶναι ἡ αὐτοφαλκίδευσις και ἡ οἰκονομικὴ δολοφονία τῶν Ἐθνῶν, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν βροτοί («Ἕλληνες») ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντά τους!


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Σὰν καὶ ὄχι ὡς Εἰσαγωγὴ...........................................................................11

ΠΡΟΛΟΓΟΣ......................................................................................................17

«ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΕΙΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΑΙ»...................................................23

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΕ ΜΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΝ [= ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ]...23

Μὴ ἀναμένῃς, λοιπόν, τὸ Ἱππικὸ.......................................................26

Οἱ Μεσσήνιοι λένε:...............................................................................29

Τὸν Μίκκυλον, λοιπὸν εἶδα, λέει ὁ Κράτης.......................................33

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ.......................................................41

«ΚΑΤΑ ΤΟΚΙΖΟΝΤΩΝ»...............................................................................41

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΤΑΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΒΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ «ΚΑΤΑ ΤΟΚΙΖΟΝΤΩΝ» ΓΡΑΨΑΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. ..............................................41

B. ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ» ΚΑΙ

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΩΣ

ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΟΥ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. ...................43

Α. «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ» .............................................................................59

«ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ», ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ὁ παπανδρέου......59

ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ:...................................................................65

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ» , ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ «ΚΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΠΑΛΕΙΩΝ»...............................65

Ὁ Λυκοῦργος ......................................................................................65

Οἱ Λεωκράτες τοῦ σήμερα .................................................................68

Περὶ τοῦ Βίου τοῦ Πασίωνος τοῦ τραπεζίτου ..................................69

Περὶ εἰσφορῶν.......................................................................................72

Μία ἀκόμη ὑπενθύμισις ὅτι οἱ Ἐφιάλτες ἀναγεννῶνται ἀπὸ τὸ

παρελθὸν................................................................................................72

Ὁ Σόλων ................................................................................................73

Ἆγις Δ’ (265 π.Χ. - 241 π.Χ.) ..................................................................78

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.....................................................85

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ..........................................89

Περὶ σπατάλης .....................................................................................89


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ» ...............................93

Παράλληλος ὑποτίμησις νομίσματος, ἴσως ἡ πρώτη ...................93

Περὶ χορηγιῶν ......................................................................................93

Ἐδῶ θὰ δοῦμε ἕνα παράδειγμα πῶς μπορεῖ νὰ ἔλθῃ

ἡ ἀνάπτυξις............................................................................................94

Ἕνας «λαμπρὸς» τρόπος ....................................................................94

Ἡ πρώτη ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία........................................................95

Ἡ κρατικοποίησις.................................................................................96

Ἀριστοφάνους «Νεφέλαι»...................................................................96

Παράλληλη κυκλοφορία νομίσματος ...........................................100

Ο ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ................................................................................ 102

Ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς ................................................................ 107

ΤΑΛΜΟΥΔ - Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ « Ὁ Ἔμπορος τῆς Βενετίας» -

Παλαιὰ Διαθήκη ........................................................................................111

ΑΡΘΡΟ II - ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩΝΤΑΙ ,

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΙ ............................................................... 111

Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΥΘΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ .112

Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ.............................................................................. 113

Ὁ Ἔμπορος τῆς Βενετίας .................................................................. 113

Παλαιὰ Διαθήκη, «Γένεσις» ............................................................. 115

Πρώτη Σύγκρουσις ............................................................................ 118

Ποῖον ἦτο τὸ σχέδιον Σπινέλι........................................................... 119

Τί εἶναι ὁ φεντεραλισμός; ................................................................. 119

Μία ἀναφορὰ ὡς εἰσαγωγὴ .............................................................120

Εἰσαγωγὴ στὸ κύριο θέμα: περὶ ἀφανισμοῦ καὶ ἀλλαγῆς

τῆς πληθυσμιακῆς συνθέσεως τῆς Ἀνθρωπογονιδιακῆς

δυνάμεως..............................................................................................122

Ὑπόθεσις Πατσίφικο.......................................................................... 124

Οἶκος Ρότσιλντ και Ελλάδα ............................................................. 124

Ὑπόθεσις τῆς Ἑλ.Στατ...............................................................................131

Ποινικὴ δίωξις κατὰ γεωργίου......................................................... 132

Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ κάνουμε μία ἀνάλυσι τῶν ἀνωτέρω

στοιχείων...............................................................................................135

Πᾶμε νὰ δοῦμε τί ἔγινε τὸ 2009 καὶ μὲ ποιά μέσα αὔξησαν τὸ

χρέος, ἄρα καὶ τὸ ἔλλειμμα..............................................................135

Ἂς δοῦμε τὰ ὅσα ὑπάρχουν στὴν βιβλιογραφία περὶ τοῦ χρέους

καὶ τῆς δαπάνης καὶ τοῦ πολλαπλασιαστοῦ................................ 139

Ἕνα παράδειγμα................................................................................. 139

Ποιός ἦταν ὁ λόγος ποὺ τὸ ἔκαναν; Δὲν εἶναι ἕνας .................... 140

ΣΑΦΕΣ (ΠΡΟ)ΜΗΝΥΜΑ...........................................................................145

Γιατί δὲν εἶναι προδότες οἱ προδότες, κατ’ ὄνομα καὶ ὄχι κατ’

οὐσίαν Ἕλληνες βουλευτές, καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς. ............................ 146

Ἦταν σωστὴ ἡ ἐπιλογὴ νὰ μποῦμε στὸ εὐρώ, ναὶ ἢ ὄχι;............ 146

Τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ εὐρὼ ............................ 148

Ξενοφῶντος «Οἰκονομικὸς»....................................................................151

Ξενοφῶν............................................................................................... 151

Ἄς δοῦμε τὴν ἔννοια τοῦ χρήματος ................................................ 152

Ἡ ἄποψις τοῦ Σωκράτους περὶ τῶν ἐπιθυμιῶν............................153

Ἂς δοῦμε τώρα τὴν ἔννοια τῆς χρησιμότητος...............................155

Ἂς δοῦμε τί λέει καὶ ὁ Ξενοφῶν γιὰ τὸ ἴδιο θέμα.........................155

Ἂς δοῦμε ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης..........156

Ὑπεραξία κεφαλαίου.........................................................................156

Κάρολος Μάρξ- «Τὸ Ἑβραϊκὸ ζήτημα» ...............................................161

Εἰσαγωγὴ.............................................................................................. 161

Πότε, λοιπόν, τὸ Ἑβραϊκὸ ζήτημα θὰ λυθῇ γιὰ τὴν Γαλλία; ..... 162

Ἂς δοῦμε στὴν Γερμανία.................................................................... 162

Τὸ κράτος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο.............................................................. 162

«Γιατί, κατὰ τὸν Bauer, ὁ Ἑβραῖος δὲν εἶναι ἱκανὸς ν’ ἀποκτήσει

τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου;»....................................................... 163

Ὁ Μὰρξ θέτει κάποια ἐρωτήματα .................................................. 163

Ὁ Μὰρξ εἰσέρχεται σὲ μία χριστιανικὴ κριτική............................ 164

Καὶ ὁ Μὰρξ κλείνει λέγοντας........................................................... 164

Σὰν ἐπίλογος καὶ ὄχι ὡς ἐπίλογος ........................................................165

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.............................................................................................173

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ..............................................176
ISBN: 978-960-6879-17-3ΤΙΜΗ 12,00 € ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α

Tags: